03 428 51 00

Hišni red


I. Splošna določila
 1. Hišni red športne dvorane I. osnovne šole Celje se sprejme zaradi zagotovitve osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega reda in miru na območju športne dvorane I. osnovne šole Celje (v nadaljevanju dvorana).
 2. Upraviteljica dvorane je I. osnovna šola Celje, ki jo zastopa ravnatelj Branko Močivnik.
 3. Na območju športnega objekta so površine in objekti, katere lahko koristijo uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo o uporabi večnamenske športne dvorane. Vsi uporabniki so dolžni spoštovati in se držati hišnega reda, ne glede na čas vadbe in aktivnosti, ki jih izvajajo na področju športnega objekta.
 4. V dvorani se lahko izvajajo le tiste dejavnosti, ki zagotavljajo normalno izrabo prostorov in naprav.
 5. Vstop v dvorano je dovoljen samo organiziranim skupinam, ki jih vodi uradni predstavnik, deset minut pred pričetkom vadbe in po dogovorjenem urniku z upraviteljem dvorane.
 6. Vsaka skupina na začetku šolskega leta posreduje načrt dela. O tekmah morajo vodje skupin pisno obvestiti vodstvo šole najmanj 14 dni pred tekmo. Če tega ne storijo, šola ni dolžna v ta namen odstopiti prostorov. Za tekme je dvorana odprta 1 uro pred pričetkom ali po dogovoru z upraviteljem.
 7. Ključ od dvorane imajo v popoldanskem času čistilke, hišnik ali nadzornik športnih površin. Zadnji uporabnik mora vrniti ključ čistilkam, hišniku, nadzornikom ali v zbornico. V primeru nepoznane osebe se ključ izroči le na osnovi osebnega dokumenta.
 8. Osebni dokument se po pregledu garderobe in vadbenega prostora ter po vrnitvi ključa vrne.
 9. V primeru, da se ključ ne vrne ali se izgubi, je uporabnik dolžan povrniti stroške izdelave novega ključa.
 10. Vsi člani skupine so materialno odgovorni. Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar.
 11. Vsi uporabniki so dolžni obvestiti upravitelja o vseh nepravilnostih in poškodbah, ki so nastale pred prihodom skupine in med vadbo. V kolikor je bila škoda ugotovljena po vadbi, stroške povzročene škode nosijo uporabniki sami.
 12. Vstop v vadbene prostore je dovoljen samo v športnih copatih, ki se uporabljajo le za dvorano in imajo očiščene podplate ter ne puščajo sledi. Če se ugotovi, da uporabniki dvorane tega ne upoštevajo, se uporabnike/vodjo skupine opozori. Ponavljajoče kršitve lahko pripeljejo do prepovedi uporabe dvorane.
 13. Vodja skupine je dolžan pregledovati copate vadečih in ne sme dovoliti vstopa v vadbene prostore, če dvomi o čistoči športne opreme.
 14. Vstop v garderobo je pod vodstvom vodje skupine in tehničnega sodelavca, ki skupaj ugotovita morebitne poškodbe ali nepravilnosti.
 15. Skupina mora zapustiti garderobo 20 minut po končani vadbi. V nasprotnem se jim zaračuna dodatna ura. Uradni predstavnik skupine mora pregledati garderobo in poskrbeti, da jo varovanci zapustijo čisto, pospravljeno in nepoškodovano.
 16. Nikomur ni dovoljeno vstopiti v druge prostore dvorane ali vadbene enote, če to ni dogovorjeno z upraviteljem.
 17. Skupina lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s strani upravitelja.
 18. Vstop je prepovedan vsem opitim, zasvojenim osebam in tistim, ki se ne držijo hišnega reda.
 19. V športno dvorano je prepovedano prinašati hrano in pijačo (razen vode).
 20. V športno dvorano je prepovedano prinašanje steklenic in drugih predmetov, orožja ali pirotehničnih sredstev ter drugih sredstev, ki bi utegnila povzročiti škodo oziroma ogroziti ljudi in njihovo premoženje.
 21. V vseh prostorih dvorane je prepovedano kajenje.
 22. Prepovedano je točiti in uživati alkoholne pijače in mamila.
 23. Prepovedano je metati predmete med gledalce in nastopajoče.
 24. Prepovedano je nadlegovati in se nasilno obnašati do drugih, se nemoralno obnašati ali opravljati nemoralna dejanja.
 25. Prepovedana je uporaba smole (rokomet).
 26. Prepovedan je vstop vsem živalim razen službenim psom.
 27. Nameščanje reklamnih napisov je dovoljeno le s predhodnim dovoljenjem upravitelja.
 28. Premeščanje opreme, orodij iz posameznega prostora, dovažanje in nameščanje težjih predmetov je dovoljeno le po predhodnem dogovoru z upraviteljem.
 29. Tribune so med treningi zaprte, razen po želji uporabnika.
 30. Na površinah okoli objekta je dovoljeno nameščanje kakršne koli opreme ali predmetov le po predhodnem dogovoru z upraviteljem.
 31. Uporabniki prostorov materialno odgovarjajo za stanje opreme in naprav v času uporabe v tem prostoru. Uporabnik je dolžan povrniti ali odpraviti povzročeno škodo. V primeru, da tega ni storil, prostorov ne more več uporabljati.
 32. Organizator prireditve oziroma uporabnik dvorane je zadolžen, da poskrbi za redarje, požarno varnost, za disciplino navijačev in spremstva.
 33. Če uporabnik ne upošteva vseh navedenih pravil, vključno s korektnim odnosom do vseh zaposlenih, se takoj prekine pravica do uporabe dvorane.
 34. I. osnovna šola Celje ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari uporabnikov v prostorih objektov ali na pripadajočih površinah.
 35. Prostori, naprave in površine se uporabljajo na lastno odgovornost uporabnika.
 36. Šola bo uporabnike obveščala z obvestili na dogovorjenem mestu pred dvorano ter preko svojih spletnih strani.
 37. Hišni red je sestavni del pogodbe o uporabi večnamenske športne dvorane. Vsak uporabnik je dolžan, da se seznani z njegovo vsebino.
II. Kontrola nad izvajanjem hišnega reda

Kontrolo nad izvajanjem hišnega reda opravljajo:

 • upravitelj,
 • nadzornik športnih površin,
 • redarska služba, ki se organizira za prireditve,
 • v okviru športne dejavnosti OŠ pa profesorji, trenerji in drugi delavci I. osnovne šole Celje
III. Ukrepi v primeru kršitev

V primeru kršitve določil hišnega reda, se do kršitelja izvajajo naslednji ukrepi, ki veljajo, dokler upravitelj le-teh ne prekliče:

 1. prepoved vstopa v prostore in na pripadajoče površine,
 2. začasni odvzem predmetov,
 3. odstranitev iz prostora ali območja objekta oziroma površin,
 4. postopek za ugotavljanje odgovornosti,
 5. zahtevek za povračilo povzročene škode in izgube prihodka zaradi storjene škode.
IV. Prireditve
 1. Vsaka prireditev na območju objekta mora biti predhodno dogovorjena z upraviteljem in Mestno občino Celje. Za prireditev je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega organa.
 2. Organizator prireditve mora v pisni obliki pri podpisu pogodbe navesti odgovorno osebo, redarje in odgovorno osebo za celotno prireditev.
 3. Gledalcev v objektu oziroma v dvorani sme biti toliko, kot je to opredeljeno z uporabnim dovoljenjem. To je število sedežev na tribunah in stojišč v času prireditve ter število vadečih v vadbenih prostorih, ki jih predvideva izvedbeni načrt.
 4. Na vseh prireditvah je organizator dolžan poskrbeti za javni red in mir, varnost gledalcev in premoženja.
 5. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti prvo pomoč.
 6. Za vzdrževanje reda in miru na prireditvi so zadolženi delavci dvorane, redarska služba, gasilske straže ter posamezniki, ki jih določi organizator prireditve.
 7. V primeru nastanka izrednega dogodka morajo odgovorni delavec dvorane, policija ter odgovorni organizatorji prireditve izpeljati ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja.
 8. Organizator prireditve je dolžan zagotoviti red v slačilnicah – garderobah in prostorih, ki jih uporabljajo nastopajoči (tudi sodniki) in zagotoviti red na prireditvenem prostoru ali odru.
 9. Organizator je odgovoren za varno uporabo vseh naprav, ki jih uporabljajo med prireditvijo (za vse električne naprave mora imeti zagotovljenega strokovnjaka, ki mora biti prisoten na prireditvi).
 10. Predmeti in inštalacije ne smejo zakrivati opozorilnih svetil, izhodov-vhodov in hodnikov.
 11. Kabli z električno napetostjo morajo biti po predpisih zavarovani, prehod preko njih pa mora biti glede spotikanja varen.
 12. Po končani prireditvi je potrebno:
  • zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in gledalcev,
  • pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo,
  • namestiti predmete in opremo v stanje, ki je bilo pred prireditvijo.
V. Končno določilo
 1. Hišni red se objavi na krajevno običajen način, uporabljati pa se začne z dnem, ko ga potrdi upraviteljica.
 2. Spremembe in dopolnitve dogovora o hišnem redu se sprejemajo na enak način, kot to velja za njegovo potrditev.

Ravnatelj I. osnovne šole Celje

Branko Močivnik, prof.

Dostopnost